Skip links

Privacy en AVG

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Dit privacyreglement is bedoeld om jou te informeren over je rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van patiënten verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Wat zijn de plichten van de praktijk?

Osteopathie De Steen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoon
 • Mailadres
 • Medische gegevens
 • Huisarts
 • Andere behandelaars

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Osteopathie De Steen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar.

Wat zijn je rechten en hoe kun je deze uitoefenen?

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van je gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.


Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Osteopathie De Steen. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor).
Je vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Je kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij je tekent voor ontvangst. Uitvoering van je rechten is kosteloos, tenzij je verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja, waarom?

De medewerkers van Osteopathie De Steen hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens aan derden je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze omgang met uw medische gegevens? Neem dan contact met ons op.